نمایشگاه انزوای قرآن در حوزه ها

حوزه علمیه آیت الله ایروانی | تهران | تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان مولوی